2024 yılı Değerli Konut Vergisi ne kadar? Hangi tarihlerde ödenecek? Bu vergiden kimler muaf tutulur?

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. maddesine göre belirlenen 2024 yılı Değerli Konut Vergi Değeri 12 milyon 880 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

Değerli konut beyanname verme (ve vergiyi ödeme) yükümlülüğü 1 Ocak günü malik veya intifa hakkı sahibi olanlardadır. Bu tarihten sonra satış, bağış ve benzeri sebeplerle malik veya intifa hakkı sahibi değişirse, yani malikin veya intifa hakkı sahibinin mükellefiyeti takip eden sene başlar.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİ KİMLER ÖDEMEZ, NASIL MUAF OLUNUR? 

- Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın maliki olduğu mesken nitelikli gayrimenkuller değerli konut vergisinden muaf tutulur.

- Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı bulunanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için de Değerli Konut Vergisi’nden muaf tutulur.  

- Emlak vergisi değeri statüsünde mülkü olan ancak, sadece tek bir adet konutu olan bir kişi, herhangi bir şart olmadan bu konutu için Değerli Konut Vergisi ödemez. Bu kişinin  ayrıca bir arsa veya arazisinin yahut kiraya verdiği dükkânının yahut Değerli Konut Vergisi’nin konusuna girmeyen düşük değerli bir meskeninin olması durumunda da bu muafiyet geçerli olur. Bu muafiyette o konutta oturma şartı da aranmıyor. 

- Birden çok mesken nitelikli taşınmazın olması durumunda Değerli Konut Vergisi statüsüne giren değerin üstünde olan mülklerin sadece fiyat olarak en üst seviyede olanından (en pahalı olan mülk) Değerli Konut Vergisi alınır.

- Birden çok mesken nitelikli gayrimenkulü olanlar, Değerli Konut Vergisi’nin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenleri’ ne (İntifa Hakkına Sahip Olunan Mülk Dahil ) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekiyor. 

DUYGU ŞAHİN 

www.duygusahin.net