"Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Teklifi" verildi. Bu teklife göre öne çıkan detaylar haberimizde...

Deprem bölgesinde hayatın normale döndürülmesi amacıyla ağır hasarlı olduğu tespit edilen yapıların akıbetinin bir an önce belirlenmesi için, mahkeme sürelerinin kısaltılması ve bilirkişi sürelerinin kısaltılmasına yönelik genel usulden farklı hükümler öngören geçici bir madde bulunuyor. 

Buna göre, depremlerin etkisiyle meydana gelen hasarlarla bağlantılı olması kaydıyla, hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olacak şekilde hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında 10 gün içinde ilk inceleme gerçekleştirilecek ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğ edilecek. 

Mevcut uygulamada yargı süreçlerinin uzamasına neden olan uygulamalarda da değişikliğe gidiliyor.

Bu kapsamda, yargı sürecinin yanı sıra tebligat ve inceleme süreleri de göz önüne alındığında uzatan yürütmeyi durdurma kararlarına itiraz uygulamasında önemli değişiklik olacak. 

Teklifle, yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak alınan kararlara itirazda bulunulamayacak. Tarafların istemi olsa dahi duruşma yapılması mahkemenin takdirine bırakılacak. Savunma verme süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün olacak, bu süre bir defa olacak şekilde en çok 10 gün uzatılabilecek. Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması gereken durumlarda, dosyanın hazırlanmasından itibaren 15 gün içinde keşif gerçekleştirilecek. 

İstinaf, istemi en geç 2 ay içinde karara bağlayacak ve istinaf incelemesi aşamasında, mahkeme gerekli işlemleri 15 gün sürede yapacak.

TEKLİFTE ÖNE ÇIKAN MADDELER

1- Mevcut yasaya göre bir yapının kentsel dönüşüme sokulabilmesi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte ikisinin çoğunluğunun rızası gerekli. Teklife göre ise maliklerin tamamının muvafakatiyle sürdürülmesi gereken tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara göre yapılacak.

2- Afet riski gözetilerek yapılacak kentsel dönüşüm işini yapmak amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Başkanlık, riskli yapıların tespitini resen yapabileceği gibi süre vererek maliklerden ya da kanuni temsilcilerinden de talep edebilecek. 

3- Riskli yapıların yıktırılması için, maliklere 90 günü aşmayacak şekilde süre tanınacak. Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı durumda yapının idari makamlarca yıktırılacağı bildirilecek. Başkanlık, tespit, tahliye ve yıktırma iş ve işlemlerini de uygulayabilecek. 

4- Teklifte yoksul veya dar gelirli vatandaşlara verilecek bağımsız bölümler için, borçlanması gereken hak sahibinin yeterli mali gücünün olmaması durumunda mağduriyeti giderici düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, hak sahibinin üzerine kayıtlı, ikâmet edebileceği konut nitelikli başka bir gayrimenkulü olmaması halinde  bu bağımsız bölümler üzerinde hak sahibine oturma hakkı verilebilecek. Hak sahibi evli ise işlem yapıldığı tarihteki eşine oturma hakkı sağlanacak. 

5- Kanun çerçevesindeki yapıların yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazda ortaklığın giderilmesi için dava yoluna gidilebilecek. Fakat bu davalar, paydaşların salt çoğunluk ile karar almasına ve bu karara göre işlem yapılmasına engel oluşturamayacak.

6- Hak sahipliği çalışmaları hak sahibinin mevcut taşınmazının değeri ile yeni yapıda hak sahibine verilecek konut ya da işyerinin değeri gözetilerek yapılabileceği gibi kat karşılığı, hasılat paylaşımı usulleri ile de yapılabilecek. Borçlanma bedelinin tümü ödenmezse bağımsız birim, tapuda hak sahibine devredilmeyecek.

7- 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde 1 Ocak 2028 tarihine kadar, bu depremler ve akabinde meydana gelen depremlerle bağlantılı iş, dava, soruşturma ve kovuşturmalarda asgari şartları taşıyan ancak ilgili bilirkişilik bölge listelerinde bulunmayan bilirkişiler de görevlendirilebilecek.

DUYGU ŞAHİN

Lisanslı Gayrimenkul Profesyoneli